top of page

קול קורא : פרסי האגודה לשנת 2017


בכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה שיתקיים השנה במכללה האקדמית תל אביב-יפו ביום חמישי ה-18 במאי 2017 תעניק האגודה את פרסי ההוקרה הבאים:

  1. פרס הוקרה עבור ספר (בעברית או באנגלית) שפורסם ב-2016 ותרם תרומה משמעותית ביותר במחקר בתחום מדע המדינה (לרבות פוליטיקה וממשל, מדיניות ציבורית ויחסים בינלאומיים) - ע"ש פרופ' גדעון דורון.

  2. פרס הוקרה לעבודת דוקטורט מצטיינת שהוגשה ב-2016 - ע"ש ד"ר נדיר צור.

  3. פרס הוקרה לעבודת תזה (MA) מצטיינת שהוגשה ב-2016 ע"ש ד"ר יונתן פיין.

  4. פרס למאמר מצטיין בעברית שפורסם בכתב עת שפיט בשנת 2016. המאמר הזוכה יתורגם לאנגלית ויפורסם בכתב העת WPS שבחסות IPSA (World Political Science) – ע"ש יצחק קורן.

  5. פרס הוקרה לתרומה מיוחדת לאגודה למדע המדינה על ידי איש ממשל ומינהל ציבורי

  6. פרס הוקרה על מפעל חיים

  7. הפרס הבינלאומי של האגודה הישראלית למדע המדינה על הצטיינות בתחום: The Israeli Political Science Association International Award for Outstanding Theoretical or Empirical Contribution to the Study of Political Science

פירוט הקולות הקוראים לפרסים מצורפים בהמשך.

המועד אחרון לשליחת הצעות לכל המועמדויות: 22.1.17

כתובת: דוא"ל ispsa.mail@gmail.com

ספרים נא לשלוח שלושה עותקים לידי יוסי גנאל, העמותה לחקר הפוליטיקה, המרכז הבינתחומי, הרצליה 9190501.

עבודות תזה, דוקטורט ומאמרים בעברית יש לשלוח בקובץ PDF יחיד לדוא"ל ispsa.mail@gmail.com.

לכול הצעת מועמדות לדוקטורט ולעבודת מ.א. נא לצרף יחד עם הפרסומים, שתי המלצות בעניין מקוריות וחדשנות העבודה. המלצה אחת תיכתב על ידי מנחה העבודה, השנייה יכולה להיכתב על ידי מנחה שני אם קיים, או על ידי איש סגל אחר אשר קרא את העבודה.

לתשומת ליבכם: הצעות לעבודות דוקטורט יתקבלו רק לאחר שהדוקטורט נחתם בידי הוועדה המאשרת במוסד.

ליצירת קשר ופרטים נוספים ניתן לפנות אל יוסי גנאל, מזכיר האגודה, בדוא"ל: ispsa.mail@gmail.com.

בברכה,

פרופ' אלכס מינץ

יו”ר האגודה הישראלית למדע המדינה


bottom of page