top of page

קול קורא לכנס האגודה 2018

קול קורא

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה תשע"ח - 2018

הכנס יתקיים במכללה האקדמית ספיר

ביום חמישי ה- 3.5.2018

התאריך האחרון למשלוח הצעות למושבים ותקצירים לכנס הוא ה-12/1/2018

הצעות יוגשו באופן מקוון באתר האגודה: http://www.ispsa.org/annual-conference

הנושא המרכזי של הכנס:

70 שנה לישראל: משילות, מנהיגות ואזרחות

הכנס יתקיים השנה בסימן 70 שנה למדינת ישראל. ב-70 השנים האחרונות ידעה מדינת ישראל תמורות חברתיות, כלכליות ופוליטיות אשר הושפעו מתהליכים פנימיים, כמו גם ממגמות אזוריות וגלובליות. תמורות אלו הובילו גם לשינויים בדפוסי הפעילות של ארגוני הממשל השונים בישראל. המושגים משילות, מנהיגות ואזרחות הינם מושגים רחבים המאפשרים למשתתפי הכנס להציף שאלות ולשפוך אור, על הסוגיות העמוקות והמאתגרות עמן מתמודדת החברה הישראלית מאז קום המדינה ועד היום.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה מבקש ללבן סוגיות אלה בנוגע לדפוסי הממשל והפוליטיקה בישראל ובעולם. הכנס יעסוק גם בתמונת המצב ובהערכת המדיניות הישראלית במלאת 70 שנה, בתחומי החוץ, הביטחון, המדיניות הציבורית, המדיניות הכלכלית, ובנושאי משילות ואזרחות, כמו גם בשלטון המקומי. לצד הנושא המרכזי של הכנס, ציבור החוקרים מוזמן להגיש מאמרים ומושבים בנושאים מגוונים הנגזרים מתחומי המחקר של מדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומנהל ומדיניות ציבורית, ובהקשרים שונים: היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, בינלאומיים ואחרים. הן מאמרים תאורטיים והן ניתוחים אמפיריים יתקבלו בברכה.

הגשת תקצירים למושבים/מאמרים*

הזמנה זו מופנית לחוקרים ומרצים בעלי תואר שלישי או שני, לדוקטורנטים או לתלמידי תואר שני הנמצאים בשלב מתקדם של כתיבת תזה מחקרית. ניתן להגיש לוועדת התכנית הצעות (בעברית או באנגלית) למושב מגובש או להצגת מחקר נפרד אותה תשבץ ועדת התכנית באחד ממושבי הכנס. אנו מעודדים מאוד השנה גם הגשה של מאמרים שיוצגו בשפה האנגלית, בעיקר לטובת משתתפים דוברי אנגלית שירצו להשתתף בכנס.

הצעות למושב יכללו: תיאור הנושא, שמות יושב הראש, המתדיינים והמציגים ותקציר של כל אחת מהרצאות המשתתפים (250 מילים לכל תקציר). בכל מושב ייתכנו עד שני יושבי ראש ועד חמישה מציגים.

הצעות למאמרים בנפרד יכללו: כותרת, שם המגיש ותקציר באורך שלא יעלה על 250 מילים.

לוח זמנים: משלוח תקצירים עד ה-12/1/18.

תשובות תשלחנה עד ה-29 במרץ, 2018

כל ההצעות יוגשו באופן מקוון באמצעות הקישור:

http://www.ispsa.org/annual-conference

כללי השתתפות בכנס*

כל המשתתפים בכנס - יו"ר מושבים, מתדיינים, מרצים ומאזינים - חייבים בדמי הרשמה לכנס. כל משתתף רשאי להציג עבודה אחת בלבד. מציגים יוכלו לשמש גם כיו"ר של מושבים וכמתדיינים.

בברכת כנס מוצלח ופורה,

פרופ' אלכס מינץ, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

ד"ר ליהיא להט, יו"ר הכנס


bottom of page