top of page
Skyscrapers

ISPSA Constitution
Association No-58-034-338-2

The ISPSA constitution is available in Hebrew.

פרק 1: שם האגודה

אגודה ישראלית למדע המדינה ע"ר.

 

פרק 2: מטרות האגודה, סמכויותיה ומעמדה המשפטי

1. הגדרות

1.א. האגודה הישראלית למדע המדינה עניינה בכל תחום מחקרי הנוגע לחקר הפוליטיקה, לרבות מדע המדינה, ממשל, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ויחסים בינלאומיים (להלן "התחום").

 

2. מטרות האגודה

2.א. לשקוד על רמת מחקר והוראה גבוהים ועל קידום מקצועי של התחום.

2.ב. לעודד מחקר ודיון על הפוליטיקה בישראל ולקדם את תרומת התחום לחברה ולמערכת הפוליטית בישראל.

2.ג. לשקוד על השרשת אתיקה מקצועית של חוקרים ומרצים בתחום.

2.ד. לפעול להתפתחות התחום בין השאר באמצעות מפגשים וכנסים מדעיים; שליחת נציגים למפגשים וכנסים מדעיים; כינון קשרים עם מוסדות ואנשי מדע בחו"ל; הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת בתחום; פעילות בתקשורת המקוונת; תרגום מונחים מקצועיים; גיוס של תקציבי מחקר.

ה. לפעול לקידום מרצים צעירים ולחניכה של חוקרים בתחום.

 

3. פעילות נוספת של האגודה

  א. רשאית להיות חברה בארגונים מקצועיים בינלאומיים ואחרים.

  ב. רשאית להביע בפומבי את עמדתה בנושאים הנוגעים לחקר הפוליטיקה, הוראתה ולימודה בישראל.

 

4. סמכויות האגודה

  א. לעשות כל פעולה לקידום מטרותיה, לרבות השימוש בסמכות:

  א.1. לגייס כספים לקידום מטרות האגודה או אלו מהן.

  א.2. להתקשר בחוזים, להתחייב ולקבל התחייבויות, לחתום על שטרי חליפין, שטרי חוב והמחאות, ערבויות וכל מסמך אחר, על מנת לממן את פעולות האגודה ולקדם את מטרותיה.

  א.3. למסור הרשאות וייפוי כוח.

  א.4. להופיע בפני כל רשות פרטית, ציבורית, שיפוטית, ממשלתית, עירונית או אחרת.

 

4.ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית האגודה לרכוש, להחזיק נכסים ניידים ובלתי ניידים, לקבל, לקנות, לחכור, למכור, לשעבד, לפדות, לחלק, להעניק ובכלל לעשות כל פעולה בנכסים ניידים ובלתי ניידים ככל שיידרש לביצוע מטרות האגודה או אלו מהן ולהגשמתן.

 

5. המעמד המשפטי של האגודה

  א. האגודה היא עמותה מאוגדת לפי חוק העמותות.

  ב. מקום מושבה של האגודה יהיה בהתאם לאכסניית יושב ראש האגודה (להלן יו"ר האגודה או היו"ר) המכהן.

  ג. הוועד המנהל של האגודה (להלן "הוועד") פועל בשם האגודה ומייצגה כלפי צדדים שלישיים. הוועד רשאי למנות מבין חבריו הנהלה או אנשים, אשר יפעלו בשמו ובעבורו בעניין מסוים או בדרך כלל.

  ד. מסמך מטעם האגודה יהיה חתום על ידי אחד מבין נושאי התפקידים המוגדרים בפרק 4, סעיף ד(10) ובצירוף חותמת האגודה או שמה המודפס ובחתימת נושא התפקיד. החתימה יכולה להיות אלקטרונית.

  ה. מסמך היוצר התחייבות כספית יהיה חתום על ידי גזבר האגודה ואחד מבין שלושת נושאי התפקידים הבאים: יו"ר האגודה, סגן יו"ר האגודה או מזכיר האגודה.

 

פרק 3: חברות באגודה

1. חברות אישית באגודה

1.א. החברות באגודה פתוחה לכל אדם בעל תואר מוסמך או תואר גבוה יותר אשר יש לו עניין בתחום.

1.ב. החברות מותנית בתשלום מיסי האגודה, כפי שייקבעו מפעם לפעם.

 

2. חברות אישית נלווית באגודה

  א. בעל תואר בוגר או תלמיד במוסד אקדמי בעל עניין בתחום רשאי להצטרף לאגודה כחבר אישי נלווה.

  ב. החברות הנלווית מותנית בתשלום מיסי האגודה כפי שייקבעו מפעם לפעם.

  ג. חבר נלווה ייהנה מכל הזכויות המוקנות לחבר באגודה פרט לזכות ההשתתפות וההצבעה בישיבות האסיפה הכללית וכן הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

  ד. חרף האמור לעיל, תלמידי תואר ראשון בתחום אשר נרשמים לכנס האגודה השנתי ו/או פונים בבקשה להצטרף לאגודה יהיו במעמד חבר נלווה ויהיו פטורים מדמי חבר. תלמידים אלה לא יהיו זכאים להשתתף ולהצביע בישיבות האסיפה הכללית, וכן לא יוכלו לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

 

3. חברות אישית מיוחדת באגודה

3.א. אדם המעוניין בחברות אישית באגודה אך אינו עומד בתנאים המנויים לעיל או המעוניין בחברות שונה מזו המתאימה לו לפי התנאים האמורים לעיל, יגיש בקשת הצטרפות לוועדת החברות אשר תכריע בעניינו.

3.ב. החברות האישית המיוחדת מותנית בתשלום מיסי האגודה בהתאם לסוג החברות שתקבע ועדת החברות.  

 

4. דרך ההצטרפות האישית לאגודה

  א. אדם המעוניין להתקבל כחבר באגודה ימלא ויחתום על טופס פרטים אישיים בהתאם לסעיף 1 ב' לתקנון המצוי עפ"י חוק העמותות, תש"ם-1980.

  ב. הפונה יחתום על ההצהרה הבאה: "אני מצהיר כי ידועות לי תקנות האגודה הישראלית למדע המדינה ואני מתחייב למלא אחריהן, ואני עומד בתנאי החברות הקבועים בתקנון האגודה".

 

חובותיו וזכויותיו של חבר האגודה

א. חובות

 1. חבר האגודה ימלא את תקנות האגודה ויפעל לפי כל החלטות מוסדות האגודה.

 2. חברות באגודה מותנית בתשלום מיסי חבר בהתאם לסכום אשר ייקבע על ידי הוועד המנהל באישור האסיפה הכללית.

 3. חרף האמור לעיל, הוועד המנהל רשאי לקבוע העלאה במיסי החבר ללא אישור האסיפה הכללית, ובלבד שההעלאה תובא לאישור האסיפה הכללית הבאה.

 4. על חבר האגודה מוטלת האחריות לעדכן את מזכיר האגודה בכל שינוי בפרטי ההתקשרות עמו.

 

ב. זכויות

 1. כל חבר האגודה המשלם את המסים כדין זכאי ליהנות מכול פעולות האגודה.

 2. חבר האגודה אשר אינו במעמד חבר נלווה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, לרבות הצבעה בבחירות למוסדות האגודה.

 3. כל חבר האגודה אשר אינו במעמד חבר נלווה רשאי להיבחר כחבר במוסדות האגודה ולכל תפקיד בה, ובלבד שהיה חבר באגודה לפחות שישה חודשים טרם מועד הבחירות למוסדות האגודה וכן שילם את מיסי האגודה לפחות שישים יום טרם מועד הבחירות.

 4. כל חבר האגודה המשלם את המסים כדין זכאי לקבל – תמורת תשלום שייקבע על ידי מוסדות האגודה – את ביטאון האגודה, אם יוצא כזה, וכן כל פרסום שיופץ מטעם האגודה.

 

ג. פקיעת חברות והשעיה

 1. חבר רשאי לפרוש מהאגודה על ידי מסירת הודעה אישית לוועדת החברות . תוקף החברות יפקע תוך שלושים יום מקבלת ההודעה כאמור.

 2. הוועד רשאי לבטל את חברותו של חבר באגודה או להשעותו ממנה, אם ועדת החברות המליצה על ביטול החברות או על השעיה בגין התנהגות שאינה הולמת חבר באגודה או בגין הפרות תקנה מתקנותיה של האגודה.

 3. החליט הוועד לבטל או להשעות את חברותו של חבר האגודה, יודיע על כך לחבר בהודעה מנומקת בכתב.

 4. חבר שפרש מהאגודה או שחברותו פקעה רשאי לשוב ולבקש להתקבל כחבר בדרך הקבועה בתקנות.

 5. אדם שחברותו באגודה בוטלה בעקבות המלצת ועדת החברות, יתקבל באגודה רק בהמלצת ועדת החברות ובתנאים שייקבעו על ידה.

 

6. חברות מוסדית באגודה

  א. מחלקה, חטיבה או בית ספר במוסד אקדמי אשר עיקר המחקר והלימוד בהם הוא בתחום והינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה רשאים להיות חברים מוסדיים באגודה.

  ב. חברות מוסדית מקנה זכויות וחובות אשר ייקבעו על ידי הוועד המנהל.

 

פרק 4 : מוסדות האגודה

א. האסיפה הכללית

 1. האסיפה הכללית (להלן: "האסיפה") היא המוסד העליון של האגודה והיא מורכבת מכלל חברי האגודה הזכאים להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה.

 2. האסיפה תתכנס באסיפה רגילה לפחות פעם בשנה, במקום ובמועד שייקבע על-ידי הוועד. הוועד ישלח הזמנה לאסיפה לכל חבר אגודה בעל זכות השתתפות לפחות 14 יום קודם למועד האסיפה, ויציין בהזמנה את סדר היום של האסיפה.

 3. האסיפה תהיה רשאית לקבל החלטות אם הוזמנו חברי האגודה לאסיפה על פי תקנון האגודה ואם נכחו בה לפחות 50% מחברי האגודה. אם בשעה ובמועד המיועדים לקיום האסיפה נכחו פחות מ-50% מחברי האגודה, יכולה האסיפה להתחיל את דיוניה בזמן שנקבע, אולם רק חצי שעה לאחר המועד הקבוע ניתן יהיה לערוך הצבעה ללא תלות במספר המשתתפים.

 4. האסיפה מוסמכת לדון ולהחליט בכל דבר הנוגע לאגודה ולפעולותיה. החלטותיה תחייבנה את האגודה, את מוסדותיה ואת חבריה, ותוקפן יהיה עדיף על כל החלטה של מוסדות האגודה האחרים.

 5. האסיפה תקבל דיווח על פעולות הוועד ופעולותיהם של מוסדות האגודה האחרים לצורך דיון בהם ואישורם.

 6. האסיפה תאשר את החברים בוועד ותבחר את חברי וועדת החברות ווועדת הביקורת.

 7. האסיפה תנוהל על ידי ראש האסיפה אשר יהיה יו"ר האגודה המכהן או, בהיעדרו, סגן יו"ר האגודה, ובהיעדרו מזכיר האגודה.

 8. החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כאשר הנמנעים אינם באים במניין הקולות. במקרה שדעות המשתתפים תהיינה שקולות (כולל קולו של ראש האסיפה), תכריע דעתו של ראש האסיפה.

 9. סדרי ההצבעה ייקבעו ע"י ראש האסיפה, פרט לקבוע בתקנון האגודה.

 10. ההצבעה באסיפה תהיה גלויה, להוציא בחירה של יו"ר האגודה בהתאם לסעיף ה של פרק זה. אולם לפי דרישת 10% מבעלי זכות ההצבעה באסיפה, תתקיים הצבעה חשאית.

 11. האסיפה הכללית תדון ותחליט רק בעניינים הקבועים בסדר היום, כפי שפורטו בהודעה על כינוסה. חרף האמור לעיל, האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט ברוב של שני שלישים מן המשתתפים כי עניין שאינו מופיע בסדר היום הינו דחוף, והחלטה זו תסמיך את האסיפה לדון ולהחליט בו.

 12. אם האסיפה לא הספיקה לדון בחלק מן השאלות הקבועות בסדר היום, היא רשאית להחליט לקיים אסיפה שלא מן המניין בה יידונו שאלות שלא נדונו במושב הראשון או שהדיון בהן לא הסתיים במושב הראשון, או להעביר את הדיון וההכרעה בשאלות אל הוועד.

 13. אם תתקיים אסיפה כללית בנוכחות של פחות מ- 50% מחברי האגודה, ישלח הוועד המנהל דו"ח בכתב על ההחלטות שנתקבלו באסיפה לכל חברי האגודה. על פי דרישה בכתב, שתתקבל תוך 14 יום ממועד שיגור הדו"ח, של 25% מחברי האגודה שהיו רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה, יהיה הוועד חייב להעמיד כל החלטה שנתקבלה כאמור להצבעה חוזרת בכתב בין חברי האגודה שהיו רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל. במקרה שנתקבלה דרישה כזו, יודיע הוועד המנהל בכתב, תוך 14 יום נוספים, לכל חברי האגודה על קיום הצבעה בכתב. כל חבר שהיה רשאי להצביע כאמור יהיה רשאי להצביע במכתב שישלח לוועד תוך 14 יום מיום המשלוח על הודעת ההצבעה. במקרה שמספר החברים הרשאים להצביע, שיצביעו תוך 14 יום כאמור, יעלה על מספר הקולות (להוציא נמנעים) באסיפה, תתקבל החלטה ברוב רגיל של המצביעים בכתב. החלטה זו תיחשב להחלטה תקפה של האסיפה הכללית.

 

ב. הצבעה שלא במהלך האסיפה

 1. הוועד רשאי להורות על עריכת הצבעה בכתב או הצבעה מקוונת, ובתנאי שתישמר חשאיות ההצבעה.

 2. תוצאות הצבעה בכתב או הצבעה מקוונת יחייבו את האגודה, ובלבד שלפחות מחצית מחברי האגודה בעלי זכות הצבעה ישתתפו בהצבעה.

 3. במקרה של הצבעה בכתב או הצבעה מקוונת יודיע הוועד בחוזר לחברי האגודה על תוצאות ההצבעה ויביא את הנושא לאשרור באסיפה הכללית הבאה בהתאם לסעיף 2 א לעיל.

 4. סעיף זה אינו חל על בחירה למוסדות האגודה.

 

ג. אסיפה כללית שלא מן המניין

 1. פרט לאסיפות הרגילות, תקוימנה אסיפות כלליות שלא מן המניין (להלן: "אסיפה שלא מן המניין"), במקרים הבאים:

  • לפי החלטת הוועד ברוב של שני שלישים.

  • לפי דרישה של לפחות 25% מחברי האגודה, שתוגש בכתב לוועד.

  • לפי דרישת ועדת הביקורת שתוגש בכתב לוועד.

  • כמפורט בפרק 5 לגבי שינויים בתקנון.

 2. כינוס האסיפה הכללית יהיה על- ידי פרסום ההזמנה בעיתון יומי 30 ימים לפני מועד כינוס האסיפה וכן משלוח הזמנות אישיות לכל חברי האגודה הזכאים להשתתף.

 3. מועד ומקום אסיפה שלא מן המניין ייקבעו על ידי הוועד לא יאוחר מאשר 60 יום מעת הגשת הדרישה לקיומה. ההוראות שבתקנון זה לעניין זימון אסיפה רגילה, חוקיותה ודרך ניהולה תחולנה גם על אסיפה כללית שלא מן המניין.

 4. אסיפה שלא מן המניין תנוהל ותקבל החלטות על פי כללי הדיון וההחלטות הקבועים לאסיפה כללית כאמור בסעיף א לפרק זה.

 

ד. הוועד המנהל ( הוועד)

 1. הוועד הוא המוסד המבצע של האגודה. תפקידו לנהל, לרכז ולכוון את ענייני האגודה כלפי כל גוף ומוסד שהוא. כל סמכויות האגודה, פרט לסמכויות הנתונות במפורש בתקנון זה למוסדות האגודה האחרים, יהיו לוועד, וזאת בנוסף לכל הסמכויות המוקנות לוועד בתקנון זה.

 2. מספר חברי הוועד יהיה לפחות תשעה חברים ולא יעלה על עשרים ושלושה.

 3. בוועד יכהנו שני נציגים מהאוניברסיטאות המנויות להלן: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים והאוניברסיטה הפתוחה.

 4. שאר חברי הוועד יהיו מבין המכללות המוסמכות על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר מוסמך בתחום; וכן מבין המכללות המוסמכות על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר בוגר בתחום על פי רשימה שתאושר על ידי הוועד המנהל ותעודכן מפעם לפעם.

 5. חברי הוועד ייבחרו במוסדותיהם בבחירות דמוקרטיות ובחירתם טעונה אישור האסיפה הכללית כאמור בסעיף א 6 לעיל.

 6. תקופת כהונתם של חברי הוועד היא שנתיים, עם אפשרות הארכה הטעונה אישור האסיפה הכללית.

 7. יו"ר האגודה יהיה חבר בוועד מתוקף תפקידו ויעמוד בראש הוועד.

 8. חברי הוועד יוסיפו לכהן בתפקידם עד לבחירת חברים חדשים.

 9. הוועד יבחר מבין חבריו את סגן יו"ר האגודה ואת הגזבר. הגזבר חייב להיות חבר סגל במוסד שונה מזה של היו"ר.

 10. הוועד יבחר מזכיר וממלאי תפקידים אחרים, כגון מנכ"ל, דובר ויועץ משפטי, ויגדיר את תפקידם.

 11. הוועד יתכנס לישיבה לפחות פעמיים בשנה, לאחר משלוח הזמנות אישיות מטעם היו"ר לחברי הוועד לפחות שבוע בטרם מועד הישיבה. בהזמנות יפורטו מועד הישיבה, מקומה וסדר היום. ישיבות הוועד תקפות אם נוכחים בהן לפחות שליש מחברי הוועד (לא כולל היו"ר). בהיעדר היו"ר ימלא את מקומו סגן היו"ר, אלא אם כן יקבע הוועד את סדרי מילוי המקום באופן אחר.

 12. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כאשר הנמנעים אינם באים במניין הקולות. במקרה של מניין קולות שקול, יהיה ליו"ר קול נוסף.

 13. הוועד רשאי לקיים דיון והצבעה באופן מקוון.

 14. הוועד רשאי להטיל מיסי חבר רגילים על חברי האגודה ולגבותם. שיעור המסים ייקבע על-ידי האסיפה הכללית באסיפה רגילה.

 15. אם האסיפה אישרה מגבית מיוחדת בין חברי האגודה, רשאי הוועד לקבוע את סדרי גביית התשלום.

 16. הוועד רשאי לקבל החלטה בעניין הנוגע לאגודה, ובלבד שהחלטה זו לא תסתור החלטה קודמת של האסיפה באותו עניין. החלטות הוועד המנהל מחייבות את האגודה וחבריה.

 17. הוועד רשאי למנות מבין חברי האגודה ועדות שונות ולהאציל להן סמכויות. הוועדות תקבענה את סדר פעילותן במסגרת הסמכויות שניתנו להן, ואחריותן היא כלפי הוועד בלבד.

 

ה. יו"ר האגודה

 1. הוועד המנהל ימנה ועדת איתור לתפקיד יו"ר האגודה. ועדה זו תציע מועמד אחד או יותר לתפקיד יו"ר האגודה.

 2. הוועד המנהל יבחר אחד או יותר מבין המועמדים המוצעים ויביא את מועמדותם להצבעה באסיפה הכללית. לא בחר הוועד המנהל אף אחד מבין המועמדים, תציע ועדת האיתור מועמדים חדשים.

 3. באסיפה הכללית יציג היו"ר המכהן את המועמדים ליו"ר הוועד אשר נבחרו כאמור בס"ק 2.

 4. יו"ר האגודה ייבחר בבחירות חשאיות ברוב קולות באסיפה הכללית.

 5. יו"ר האגודה יהיה חבר האגודה.

 6. תקופת כהונתו של יו"ר האגודה תהיה שנתיים ימים. הוא יכול להיבחר מחדש על-ידי האסיפה הכללית ללא יותר משתי תקופות כהונה נוספות.

 7. יו"ר האגודה היוצא יהיה זכאי לכהן כחבר הוועד למשך שנתיים נוספות לאחר תום כהונתו כיו"ר האגודה, בלי לגרוע ממספר חברי הוועד המגיעים ממוסדו או ממספר החברים הכולל בוועד.

 

ו. חברות במוסדות I.P.S.A.

 1. האגודה תציג שני נציגים בארגון הבינלאומי לחקר הפוליטיקה - International Political Science Association (IPSA) – כאמור בס"ק 2 ו-3 להלן.

 2. יו"ר האגודה ישמש כנציג האגודה במועצת IPSA ויהיה מועמד האגודה לחברות בוועד של IPSA .

 3.  הנציג השני ייבחר מבין חברי האגודה על ידי הוועד.

 

ז. ועדת ביקורת

 1. ועדת הביקורת אחראית בפני האסיפה הכללית בלבד. היא תהיה בת שלושה חברים שייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

 2. במקרה שיתפנה מקומו של חבר בוועדת הביקורת, יבחר הוועד חבר אחר, וזה יכהן ביתרת תקופת כהונתו של החבר היוצא.

 3. חבר בוועדת הביקורת לא יבוא מאותו מוסד ממנו באים יו"ר האגודה וגזבר האגודה.

 4. ועדת הביקורת מוסמכת לבקר את פעולותיהם הכספיות של מוסדות האגודה ונוהליהם, לחוות דעתה ולהציע הצעות בעניינים אלה.

 5. גזבר האגודה ימסור לוועדת הביקורת דו"ח בכתב על פעולותיהם הכספיות של מוסדות האגודה, לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד האסיפה השנתית.

 6. ועדת הביקורת תערוך דו"ח ביקורת בכתב, שהעתקו יימסר ליו"ר הוועד לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד האסיפה השנתית. ועדת הביקורת תגיש לאסיפה השנתית את דו"ח הביקורת, ואילו הגזבר ו/או היו"ר יגישו את הערותיהם במידה ויראו בכך צורך.

 7. ועדת הביקורת רשאית לשלוח משקיף לכל ישיבות הוועד. המשקיף יהיה רשאי להביע את דעתו בעניינים הכספיים של האגודה.

 

ח. ועדת החברות

 1. ועדת החברות תהיה בת שלושה חברים שייבחרו על ידי הוועד.

 2. תקופת כהונת חברי ועדת החברות תעמוד על שנתיים, עם אפשרות להארכה. אם התפנה מקומו של חבר בוועדת החברות, יבחר הוועד חבר אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו של החבר היוצא.

 3. כל תלונה על פגיעה בכללי האתיקה המקצועית תובא לדיון בפני ועדת החברות, והמלצותיה תובאנה לאישור הוועד.

 

פרק 5 : שינויים בתקנון

א. הוועד רשאי להציע שינוי בתקנון. כן רשאים להציע שינוי בתקנון 10% לפחות מחברי האגודה בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית, ובלבד שיציעו שינוי זה בהודעה בכתב שתוגש לוועד לא יאוחר מ- 60 לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית. הוועד המנהל יודיע לחברי האגודה על כל הצעה לשינוי בתקנון לא יאוחר מאשר 30 יום לפני קיום האסיפה השנתית הקרובה, ויכלול את השינוי המוצע בסדר היום שנקבע לאסיפה. האסיפה השנתית תדון בשינוי המוצע ותקיים הצבעה בעניינו אם נוכחים בה לפחות 50% מחברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם מספר הנוכחים קטן מן המינימום הנדרש, תנוהל הצבעה באמצעות הדואר, על-ידי ועדת הביקורת, כאשר לחברים יש עד 30 יום להשיב. ההחלטה תהיה תקפה בכל מספר של מצביעים.

ב. הוראות התקנון המצוי עפ"י חוק העמותות תש"ם- 1980, יחולו על האגודה ו/או אחד ממוסדותיה בדיונים על נושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה.

 

פרק 6 : שונות

א. האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע.

ב. פורקה האגודה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 ( 2 ) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

ג. נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. כל חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה.

bottom of page